Algemene voorwaarden

Download, of lees hieronder:

Download de Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Juf Danielle Academie BV

Artikel 1 Definities

 1. Juf Danielle Academie BV stelt zich ten doel het (online) aanbieden van een platform waar membership Klanten toegang hebben tot instructievideo’s en lesmateriaal over de anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie over het menselijk lichaam.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Particuliere Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die gebruikt maakt van de Diensten van Juf Danielle Academie BV en hen de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 6.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Zakelijke Klant’ verstaan: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Juf Danielle Academie BV en hen de opdracht geeft Diensten te verrichten zoals bedoeld in lid 6.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke en rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen en/of natuurlijke personen of namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Juf Danielle Academie BV en hen de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 6.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Juf Danielle Academie BV en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 6. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Juf Danielle Academie BV en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende een Abonnement – de Juf Danielle Academie BV Academie – voor toegang tot de (online) leeromgeving, het aanbieden van (online) lesmateriaal buiten de Academie om, en het (online) los aanbieden van lesmateriaal alsmede alle andere door Juf Danielle Academie BV ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 7. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Abonnement’ verstaan: een onderdeel van de Overeenkomst tussen Juf Danielle Academie BV en de Klant waarbij de Klant maandelijks toegang heeft tot de bestelde producten.
 8. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Abonnementhouder’ verstaan: de Klant die het betreffende Abonnement heeft aangeschaft.
 9. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Academie’ verstaan: een membership platform/website waarmee de Klant voor een vast bedrag per maand (of indien gewenst: per jaar) kan inloggen om toegang te krijgen tot deze video’s en lesmaterialen.
 10. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website jufdanielle.com en aanverwante website www.jufdanielleacademie.com

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Juf Danielle Academie BV gesloten Overeenkomsten waarbij Juf Danielle Academie BV Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Juf Danielle Academie BV
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan contact opnemen met Juf Danielle Academie BV via de Website, e-mail of telefoon voor eventuele vragen over de aangeboden Diensten.
 3. De Klant kan zich registreren op de Website middels het registratieformulier. Na de registratie kan de Klant een bestelling plaatsen op de Website.
 4. De Klant heeft na het afronden van de (online) bestelprocedure, via eigen inlog op de Website, toegang tot de aangeboden producten.
 5. De Overeenkomst komt tot stand na het voltooien van de bestelprocedure. Tevens ontvangt de Klant een bestelbevestiging van de geplaatste bestelling.
 6. Tijdens het registratieproces wordt de Klant verzocht informatie te verstrekken. De Klant staat er jegens Juf Danielle Academie BV voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn account verstrekt correct, volledig en actueel is. Wanneer de gegevens van de Klant niet meer actueel, volledig of correct zijn, om welke reden dan ook, dient de Klant zijn gegevens onverwijld aan te passen. Tevens gaat de Klant ermee akkoord dat de naam en gebruikersnaam van de Klant op de Website zichtbaar zal zijn voor anderen.
 7. Het is voor de Klant niet toegestaan het account te delen met meerdere personen. Indien de Klant deze verplichting schendt, is het Juf Danielle Academie BV toegestaan de betreffende Klant te bannen van de Website en/of gebruik te maken van de aangeboden Diensten waaronder het aanmaken van een account.
 8. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan een andere identiteit aan te nemen, of zich voor te doen als iemand anders bij het registreren, het aanmaken van een account, en het bestellen van producten.
 9. De Klant is verantwoordelijk voor al het gebruik dat met zijn inloggegevens wordt gemaakt.
 10. Indien de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat zijn/haar inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Juf Danielle Academie BV daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.
 11. Juf Danielle Academie BV behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de inloggegevens van de Klant de veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.
 12. Indien de Klant een Abonnement wenst af te sluiten dient Klant 18 jaar of ouder te zijn.
 13. Als Juf Danielle Academie BV een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Juf Danielle Academie BV kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Juf Danielle Academie BV zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Juf Danielle Academie BV behoudt zich het recht Abonnementen te zeggen, en de Abonnementhouders daarvan te verwijderen van de Website. De Diensten en producten van Juf Danielle Academie BV worden aangeboden onder voorbehoud van aanvaarding. Juf Danielle Academie BV behoudt zich het recht om de Diensten gekoppeld aan elke bestelling, persoon of entiteit te weigeren, zonder verplichting om hiervoor een reden op te geven.
 3. Juf Danielle Academie BV behoudt zich het recht om (delen van) de Diensten te staken, met of zonder voorafgaande informatieverstrekking aan de Klant. Juf Danielle Academie BV zal redelijke inspanningen leveren om dit te melden, maar is niet verplicht dit te doen onder deze algemene voorwaarden. Indien Juf Danielle Academie BV (om wat voor reden dan ook) stopt met het voortbestaan, zal ook deze Dienst worden stopgezet.
 4. Juf Danielle Academie BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Bij het inschakelen van derden zal Juf Danielle Academie BV de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden.
 6. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Juf Danielle Academie BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Juf Danielle Academie BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Juf Danielle Academie BV zijn verstrekt, heeft Juf Danielle Academie BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 7. De Klant draagt er zorg voor dat Juf Danielle Academie BV zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Juf Danielle Academie BV hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Juf Danielle Academie BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Juf Danielle Academie BV en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Juf Danielle Academie BV op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Juf Danielle Academie BV en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, en  ontbinding van de Overeenkomst

 1. Juf Danielle Academie BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Juf Danielle Academie BV goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Juf Danielle Academie BV bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Juf Danielle Academie BV gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Duur en opzegging van de Overeenkomst

 1. De Klant heeft de mogelijkheid een Abonnement af te sluiten voor 1 (zegge: één) maand of 1 (zegge: één) jaar.
 2. Indien Klant een betaling voor een maandabonnement heeft gedaan, dan heeft de Klant binnen deze betaalperiode toegang tot de Academie gedurende 1 (zegge: één) maand.
 3. Indien Klant een betaling voor een jaarabonnement heeft gedaan, dan de Klant binnen deze betaalperiode toegang tot de Academie gedurende 1 (zegge: één) jaar.
 4. Voor het maandabonnement dan wel het jaarabonnement is van belang dat de datum waarop Klant het abonnement afsluit dezelfde datum is als waarop elke volgende incasso zal plaatsvinden.
 5. Indien Klant een maandabonnement dan wel een jaarabonnement heeft aangeschaft, dan loopt dit Abonnement bij het niet of niet tijdig opzeggen automatisch stilzwijgend door. De verplichting en verantwoordelijkheid tot opzegging ligt bij de Klant.
 6. Een geldige opzegging kan op elk gewenst tijdstip geschieden via eigen inlog op de Website dan wel door gebruik te maken van de opzegknop in de betalingsherinnering en uiterlijk 24 (zegge: vierentwintig) uur voorafgaand de einddatum van het bedoelde Abonnement. Opzegging kan niet plaatsvinden met betrekking tot een lopend Abonnement. De opzegging zal pas van kracht worden wanneer het lopende Abonnement ten einde komt.
 7. Indien de Klant opzegt behoudt hij/zij haar toegang tot de Academie tot de einddatum van het gekozen Abonnement. Indien de Klant het Abonnement rechtsgeldig heeft opgezegd zal er geen volgende automatische incasso plaatsvinden.
 8. Indien Klant het Abonnement geldig heeft opgezegd zal dit niet leiden tot terugbetaling van het laatst betaalde bedrag daar Klant toegang tot de Academie behoudt zoals beschreven in lid 7 van dit artikel.
 9. Het ontbreken van een volgende betaling, een mislukte betaling, dan wel een opzegging van het Abonnement, leidt ertoe dat toegang tot de aangeboden producten en/of Diensten automatisch wordt stopgezet op de einddatum van de vorige betaling.
 10. Opzegging van het Abonnement via bericht en/of email en/of social media zal niet door Juf Danielle Academie BV worden geaccepteerd.
 11. Ten aanzien van losse verkoop van lesmateriaal aan de Zakelijke Klant geldt het navolgende: na opdrachtbevestiging is tussentijdse opzegging door de Zakelijke Klant voor overeenkomsten van bepaalde tijd is niet meer mogelijk.
 12. Elke Overeenkomst kan onmiddellijk, zonder opzegtermijn, door beide partijen worden opgezegd wanneer de andere partij:
  1. zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet nakomt, ook niet nadat hij de andere partij daartoe schriftelijk heeft gesommeerd en de in de sommatiebrief genoemde termijn is verstreken
  2. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag voor faillissement is gedaan
  3. de andere partij voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel een aanvraag voor surseance van betaling is gedaan
  4. conservatoir en/of executoriaal beslag wordt gelegd op de vermogensbestanddelen van de andere partij
  5. de andere partij wordt ontbonden, gefuseerd of gesplitst.
 13. De partij die op grond van lid 12 van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van Juf Danielle Academie BV worden als gevolg van opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 14. Bepalingen die bedoeld zijn om na het einde van de Overeenkomst voort te duren zoals betalingen, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de Overeenkomst van kracht.

Artikel 8 Losse verkoop van lesmateriaal aan Zakelijke Klant

 1. Het is voor de Zakelijke Klant mogelijk om lesmateriaal van Juf Danielle Academie BV zonder Abonnement via elektronische weg te bestellen.
 2. De Zakelijke Klant dient Juf Danielle Academie BV te contacteren via email. Partijen treden in gezamenlijk overleg omtrent de verwachtingen van de Zakelijke Klant, de mogelijkheden, en de prijs.
 3. Ingevolge het schriftelijk vastleggen van de afspraken overeenkomstig lid 2 van dit artikel zal Juf Danielle Academie BV de lesmaterialen, inclusief de factuur naar de betreffende Zakelijke Klant toesturen.
 4. De Overeenkomst komt tot stand middels opdrachtbevestiging.
 5. Het aanschaffen van los lesmateriaal omvat alleen het lesmateriaal zoals dat op de besteldatum is gepubliceerd. Eventueel volgende versies en updates zijn niet inbegrepen.
 6. Het is de Zakelijke Klant uitdrukkelijk niet toegestaan de aangeschafte losse lesmaterialen door te verkopen aan derden, tenzij toestemming van Juf Danielle Academie BV is verleend.
 7. Het is de Zakelijke Klant uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de bestelde producten, tenzij Juf Danielle Academie BV toestemming hiervoor heeft verleend.
 8. Er wordt vooraf in gezamenlijk overleg tussen Juf Danielle Academie BV en de Zakelijke Klant een vaste prijs afgesproken.
  1. Indien het een gepersonaliseerde video betreft zal Zodra het script geschreven is door Juf Danielle Academie BV een voorcalculatie van de totale duur/lengte van de video aan de Klant worden verschaft.
  2. Ten aanzien van video’s heeft dit tot gevolg: een vaste prijs per ‘videominuut’ waarbij de totale duur/lengte van de definitieve video doorslaggevend is voor het afgesproken bedrag.
 9. Indien er sprake is van een gepersonaliseerde video dan is het mogelijk om het script naar de wensen van de Zakelijke Klant aan te passen. Nadat het script definitief is kunnen wijzigingen in het script of de video alleen plaatsvinden op basis van een aanvullende opdracht.

Artikel 9 Annulering door Klant

 1. Annulering van de Overeenkomst na plaatsing van de bestelling is niet mogelijk daar de Klant na het voltooien van de (online) bestelprocedure binnen enkele minuten (online) toegang heeft tot de één of meerdere aangeboden producten en/of Diensten.
 2. Ten aanzien van losse verkoop van lesmateriaal aan de Zakelijke Klant geldt het navolgende: Annulering door de Zakelijke Klant na opdrachtbevestiging is niet meer mogelijk.


Artikel 10 Terugstortingen en retournering

 1. De Klant heeft de mogelijkheid het betreffende Abonnement op elk gewenste datum en tijd op te zeggen middels eigen inlog op de Website.
 2. Klanten kunnen binnen (14) veertien dagen zonder opgave van reden kosteloos een terugstorting (ook wel: de ‘niet goed, geld terug garantie’) van de eerste aankoop aanvragen. Na de aanvraag omtrent terugstorting te hebben ontvangen en verwerkt zal Juf Danielle Academie BV het gehele factuurbedrag terugstortingen.
 3. Indien van toepassing kan de Klant tevens zonder opgave van reden de fysieke product(e)n kosteloos retourneren binnen veertien (14) dagen na ontvangst.
 4. Het gehele door de Klant betaalde bedrag wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product volledig teruggestort. Daar de producten beschikbaar zijn via eigen inlog op account zijn er geen sprake van verzendkosten.
 5. Indien de veertien (14) dagen termijn is verstreken, is het voor de Klant niet langer mogelijk het geld terug te vragen.
 6. De hierboven beschreven retournering geldt enkel en uitsluitend voor de eerste aankoop. Bij elke navolgende betaling die onderdeel is van een Abonnement of bij het heropstarten van een Abonnement, geldt de hierboven beschreven retournering niet meer.
 7. Indien sprake is van een fysiek product, dan is het na de veertien (14) dagen termijn niet langer mogelijk kosteloos te retourneren tenzij de Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van het fysieke product schade is ontstaan die niet door de Klant is veroorzaakt.
 8. De Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen fysieke product.
 9. Het is niet mogelijk voor de Klant om gedeeltelijke terugstortingen aan te vragen.
 10. Indien de Klant een bestelling wenst te retournering, en/of een terugstortingen wenst aan te vragen dient de Klant contact op te nemen met Juf Danielle Academie BV middels het emailadres info@jufdanielle.com

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen van de producten en/of Diensten zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 3. Juf Danielle Academie BV heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Het is niet mogelijk voor de Particuliere Klant om achteraf te betalen
 5. Het is niet mogelijk voor de Klant om in termijnen te betalen.
 6. De verplichting tot levering ontstaat pas na het ontvangen en verwerken van de betaling.
 7. De (eerste) betaling voor het Abonnement geschiedt door de Klant vooraf via:
  1. iDeal
  2. Bancontact
  3. Creditcard
 8. De eerste betaling is het mandaat voor het instellen van de SEPA incasso daar elke opvolgende betaling voor het Abonnement via SEPA incasso geschiedt voor zover het Abonnement niet door Klant wordt opgezegd.
 9. Voor het maandabonnement wordt de automatische incasso maandelijks afgehouden en voor het jaarabonnement jaarlijks.
 10. De automatische incasso geschiedt op dezelfde datum als waarop de Klant het Abonnement Twee weken voorafgaand aan de volgende betaling ontvangt de Klant een betalingsherinnering.
 11. De betalingsherinnering omvat een bevestiging van de bestelling. Indien de bedoelde betalingsherinnering een fout bevat of indien de betalingsherinnering email niet door de Klant is ontvangen is het de verantwoordelijkheid van de Klant om Juf Danielle Academie BV hier onverwijld over te informeren.
 12. De betalingsherinnering biedt tevens de Klant de mogelijkheid tot opzegging door middel van een knop.
 13. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Juf Danielle Academie BV mede te delen.
 14. Het (online) kopen van los lesmateriaal door de Zakelijke Klant geschiedt via een factuur. De Zakelijke Klant is verplicht de bedoelde factuur binnen 30 (zegge: dertig) dagen na het ontvangen van de factuur te betalen.
 15. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 16. Indien Juf Danielle Academie BV besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 12.15 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 12 Levering

 1. Indien de Klant een jaarabonnement of een maandabonnement heeft aangeschaft dan heeft de Particuliere Klant na het afronden van de (online) bestelprocedure binnen enkele minuten toegang tot de bestelde producten via inlog op eigen account.
 2. Indien de Zakelijke Klant los lesmateriaal heeft gekocht dan geschiedt levering via WeTransfer of een vergelijkbare verzendmethode.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Juf Danielle Academie BV is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De aan Klant gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Juf Danielle Academie BV nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is Juf Danielle Academie BV enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Juf Danielle Academie BV is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Juf Danielle Academie BV, verleent de Klant de bevoegdheid aan Juf Danielle Academie BV om, als een door Juf Danielle Academie BV ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 4. Juf Danielle Academie BV niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Juf Danielle Academie BV is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Juf Danielle Academie BV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van de site en/of service. Juf Danielle Academie BV is niet aansprakelijk voor schade in verband met een (a) storing, een fout, omissie, onderbreking van de bedoelde service en/of site, een aanval, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in werking of transmissie, computervirus of systeemfout, (b) verlies van ontvangsten, verwachte winsten, bedrijf, besparingen, goodwill of gegevens, en (c) diefstal van, vernietiging van, ongeautoriseerde toegang tot, wijziging van of gebruik van uw informatie of eigendom.
 7. Juf Danielle Academie BV is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14.
 8. De Klant vrijwaart Juf Danielle Academie BV voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. Indien Juf Danielle Academie BV aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Juf Danielle Academie BV met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van Juf Danielle Academie BV is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Juf Danielle Academie BV niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag. Indien Klant geen aankoop heeft gedaan is de aansprakelijkheid beperkt tot 100 EURO.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Juf Danielle Academie BV.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Juf Danielle Academie BV, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Juf Danielle Academie BV zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Juf Danielle Academie BV, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, epidemieën en/of pandemieën of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Juf Danielle Academie BV overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Juf Danielle Academie BV heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Garanties

 1. Juf Danielle Academie BV staat er voor in dat de producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien de door Juf Danielle Academie BV geleverde producten niet voldoen aan hetgeen in lid 1 van dit artikel staat beschreven, biedt zij een garantie voor deze producten. Deze garantie houdt in dat Juf Danielle Academie BV de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Juf Danielle Academie BV te worden gemeld.
 3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken.
 4. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 5. De periode van garantie is één maand vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Indien Juf Danielle Academie BV herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Klant.
 7. Elk gebruik van de Diensten en/of producten is voor risico en verantwoordelijkheid van de Klant.
 8. De Klant garandeert dat zij de producten en/of Diensten niet zal gebruiken: a. Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Juf Danielle Academie BV of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer; b. In strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of c. In strijd met een bepaling van de Overeenkomst
 9. Klant vrijwaart Juf Danielle Academie BV tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met en/of het gevolg zijn van een schending van de bovengenoemde garantie door de Klant.
 10. Juf Danielle Academie BV geeft geen garantie dat de verstrekte informatie, ongeacht de bron (de content) nauwkeurig, volledig actueel of foutloos is. Juf Danielle Academie BV is dan ook niet aansprakelijkheid voor enige onjuistheid, fout of onvolledigheid van de inhoud.
 11. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.


Artikel 16 Reclameren

 1. Klant is gehouden het geleverde product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Juf Danielle Academie BV te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Juf Danielle Academie BV overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.


Artikel 17 Risico- overgang

 1. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.
 2. Het product is voor risico van de Klant zodra hij/zij het product heeft ontvangen.


Artikel 18 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn Juf Danielle Academie BV kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien de verplichting omtrent de vertrouwelijkheid van gegevens door de Klant wordt geschonden, zal de Klant een onmiddellijk opeisbare en vatbare boete van 1000 EURO (zegge: duizend) voor elke overtreding en vervolgens een bedrag van 500 EURO (zegge: vijfhonderd) voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan Klant kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

 

Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. Juf Danielle Academie BV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 2. Juf Danielle Academie BV zal de wijzigingen en/of aanvullingen aan de Klant waarmee ten tijde van de wijzigingen en/of aanvullingen een Overeenkomst loopt, tijding toesturen. Indien de Klant niet akkoord wilt gaan met de wijzigingen en/of aanvullingen dan heeft de betreffende Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Deze wijzingen treden in werking op een nader aangekondigd tijdstip.
 4. Elk gebruik van de site of Diensten nadat u door Juf Danielle Academie BV op de hoogte bent gesteld van de gewijzigde, en/of aangevulde algemene voorwaarden wordt door Juf Danielle Academie BV beschouwd als een acceptatie van de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden.
 5. Juf Danielle Academie BV zal de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden tijdig aan de nieuwe Klant aanbieden op de Website.


Artikel 20 Intellectuele eigendom

 1. Juf Danielle Academie BV behoudt zich de IE-rechten, overige rechten en bevoegdheden toe – ten aanzien van de geleverde producten en Diensten – die hem toekomen op grond van de Auteurswet.  
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Juf Danielle Academie BV van gegevens. Klant zal Juf Danielle Academie BV vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan de lesmaterialen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm te: wijzigen, publiceren, verzenden, onderdeel zijn van een overdracht of verkoop van, afgeleide werken maken van, distribueren, weergeven, reproduceren of uitvoeren, of op welke manier dan ook exploiteren in welk formaat dan ook geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juf Danielle Academie BV.
 4. Het voorgaande lid omvat, maar is niet beperkt het delen van materialen met anderen, het plaatsen van fragmenten van materiaal op sociale media, bloggen over het materiaal of op een andere manier die redelijkerwijs lijkt de informatie van site of service te delen met een niet-lid.
 5. Indien de Klant deze verplichting schendt kan Juf Danielle Academie BV de betreffende Klant onmiddellijk van de service verwijderen zonder aansprak op restitutie van het door de Klant betaalde bedrag.
 6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de producten en/of Diensten dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De Klant zal een onmiddellijk opeisbare en vatbare boete van 1.000 EURO (zegge: duizend) per inbreuk makende handeling betalen aan Juf Danielle Academie BV, onverminderd het recht van Juf Danielle Academie BV om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.


Artikel 21 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@jufdanielle.com of telefonisch te melden via 06-43118487.
 2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient Klant zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient Klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of Juf Danielle Academie BV een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft Klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Klant betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 22 Identiteit van Juf Danielle Academie BV

 1. Juf Danielle Academie BV is bij de KvK geregistreerd onder nummer 86724576 en draagt btw-identificatienummer NL864064767B01. Juf Danielle Academie BV is gevestigd aan Muurkasstraat 16 (3544 JJ) te Utrecht (geen bezoekadres).
 2. Juf Danielle Academie BV is per e-mail te bereiken via info@jufdanielle.com of telefonisch op 06-43118487.

Artikel 23 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Juf Danielle Academie BV en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Juf Danielle Academie BV en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, regio Utrecht.